FATURALI WOOPS TARİFELERİ

YENİ YIL 2GB TARİFESİ
29 TL / Ay
YENİ YIL 4GB TARİFESİ
39 TL / Ay
YENİ YIL 6GB TARİFESİ
49 TL / Ay
YENİ YIL 8GB TARİFESİ
59 TL / Ay
YENİ YIL 10GB TARİFESİ
69 TL / Ay
SÜPER 750 2 GB TARİFESİ
50 TL 
AİLECE TARİFE
60 TL / Ay
SÜPER 750 3GB
50 TL / Ay
S.E.Ç. FULL 2 GB
47 TL / Ay
S.E.Ç. FULL ARTI FULL 500 TARİFESİ
47 TL / Ay
FATURALIYA TRANSFER TARİFESİ
22 TL / Ay